Archiv rubriky: Zajímavosti

Hovězí vyzrálé maso

starene_hovezi_1Co je to vlastně zrání masa a proč se to děje?
Mnoho z nás má zakódováno v hlavě, že maso je potřeba kupovat co nejčerstvější, tedy, co nejkratší dobu po porážce. Tento fakt ale neplatí u všech druhů masa. Např. u zvěřiny je zcela běžné, že nejde na talíř hned po porážce, A u hovězího by to mělo platit stejně tak. Celý příspěvek

JE LEPŠÍ ZELENINA SYROVÁ NEBO VAŘENÁ?

IMG_1136

Já sama měla vždy zafixováno v hlavě, že je lepší zelenina syrová, než vařená, protože si uchová více vitaminů. Vzhledem k tomu, že mi ale více chutná zelenina vařená, než syrová, měla jsem dojem, že mému tělu musí něco chybět.

Tento článek mě velmi překvapil a proto bych se o tyto informace chtěla podělit i s vámi.

http://ona.idnes.cz/zelenina-je-lepsi-syrova-nebo-varena-dv1-/zdravi.aspx?c=A131202_103021_zdravi_pet

BIO – produkt ekologického zemědělství

Biopotraviny na rozdíl od klasických potravin neobsahují chemická aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá barviva atd. Je prokázáno, že biopotraviny mají lepší výživnou hodnotu (vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E, vyšší obsah minerálních látek. Ekologicky vypěstovaná zelenina má nižší obsah dusičnanů až o 50 % a nižší obsah pesticidů o více než 90 % v porovnání s konvenční zeleninou.

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z bioproduktů, což jsou suroviny rostlinného nebo živočišného původu získané z ekologického zeměděl­ství. Bioproduktem může být cokoli, co je vyrobeno ekologicky šetrným způsobem, například zelenina, ovoce, obiloviny, luštěniny, olejniny, přad­né rostliny, ale také syrové mléko, vejce nebo i živá zvířata. Biopotravinám se dává předpona „bio“, např. biomléko, biosýr, biochléb, a dle zákona dostává každá biopotravina nebo bioprodukt certifikát, doku­ment dokládající, že pochází ze šetrného ekologického zemědělství a má právo používat ochrannou známku BIO.

Od 1. července 2010 je pro výrobce povinné označit balené biopotraviny lo­gem Evropské unie pro ekologickou produkci – motiv listu s evropskými hvěz­dami. Stejně tak má výrobce povinnost označit na obalu místo, kde byly vypro­dukovány bioprodukty, ze kterých se biopotravina skládá. České národní logo – zelenobílá biozebra půlkruhového tvaru – se podle zákona na potravinách uvádí i nadále. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je i evropské logo dobrovolné.

Biopotraviny musí být také opatřeny kódem kontrolní organizace, která garantuje, že výrobek splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. V České republice provádí kontrolu 3 kontrolní soukromé sub­jekty, z nichž má z každý na biopotravině svůj kód, díky kterému lze dohledat na webových stránkách těchto organizací, zda výrobek skutečně prošel kontrolou.

Národní značení        BIO_ceske_logo_zebra

Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002 nebo CZ-BIO-003, se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka a Biokont CZ, s.r.o. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Evropské značení

Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci  je definován v nařízení Rady 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

Více na www.eagri.cz

 

OZNAČENÍ KVALITY V ČR

Potraviny mohou být označeny různými značkami kvality. Tady uvádíme ty nejdůležitější:

KLASA            logo_klasa

Značka KLASA je česká národní značka, která zaručuje spotřebitelům prověřenou kva­litu takto označených potravin. Značku uděluje Ministerstvo zemědělství již od roku 2003 a její udělování je součástí projektu podpory domácích potravin, které splňují přísná pravidla kvality.

Značka smí být udělena až po splnění všech podmínek stanovených v „Pravidlech pro udělování národ­ní značky KLASA“, která jsou navrhována a doporučována Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Odbornou radou a schvalována Ministrem zemědělství ČR. Mimo jiné musí výrobek minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu.

Značka se uděluje na tři roky a poté může být lhůta prodloužena, anebo, pokud výrobek již nesplňuje dané podmínky, je značka odebrána. Seznam všech výrobků, kterým byla značka KLASA udělena, na­jdete na webových stránkách www.eklasa.cz.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA        logo_regionalni_potravina

„Regionální potravina“ je značka, která pomáhá prosadit na českém trhu kvalitní tradiční potraviny. Je udělována potravinářským nebo zemědělským výrobkům, které jsou vyrobeny v příslušném regionu a pochází zejména z tuzemských su­rovin. Výrobky musí mimo jiné minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regio­nální charakter výrobku je rovněž deklarace výjimečných kvalitativních znaků. Např. mošty Ovocňák (najdete v naší nabídce)

ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA    logo_chranene_zemepisne_oznacenilogo_chranene-oznaceni-puvodu-1

„Zaručená tradiční specialita“ je značkou, která přispívá k propagaci tradičních produktů a k udržení tradičních metod výroby. Toto označení mohou nést pro­dukty nebo potraviny, které se na našem území prokazatelně vyrábějí již nej­méně 25 let a jejichž zvláštní povaha je uznávána EU zápisem do rejstříku, který vede Evropská komise. Značka také podporuje hospodářství venkova.

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU

Jedná se o značku, která právně zajišťuje komunitární ochranu označení ze­mědělských výrobků a potravin na celém území Evropské unie. Výrobek, který nese tuto značku, musí být označen názvem regionu, určitého místa nebo země, přičemž kvalita nebo vlastnosti výrobku musí být dané převážně nebo výlučně zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidský­mi faktory a všechny tři fáze výroby (produkce, příprava i zpracování) musí probíhat v této vymezené zeměpisné oblasti. Např. Pohořelický kapr (najdete v naší nabídce)

Více na http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/kvalita-potravin.aspx

IPZ – integrovaný systém produkce zeleniny

Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin.

V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

Více na:   http://www.zelinarska-unie.cz/